Overslaan en naar de inhoud gaan

Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring regelt de verwerking van persoonsgegevens door Solid Media BV, met maatschappelijke zetel te 3600 Genk, C-Mine 12, ingeschreven in het KBO en het BTW register onder nummer BE0752.699.016, e-mail info@captainwork.be, URL https://www.captainwork.be/nl, hierna verder ‘Solid Media’.

Tenzij anders vermeld, is Solid Media verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die zij verzamelt en waarop deze Privacyverklaring van toepassing is.

Deze Privacyverklaring kadert in de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 24 mei 2016 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van persoonlijke gegevens en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijk personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, en legt uit welke persoonsgegevens Solid Media verzamelt en hoe zij die gebruikt. Lees deze Privacyverklaring aldus aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt.

Solid Media respecteert hierbij uw privacy en uw rechten om uw persoonsgegevens te controleren en te weten hoe ze worden verwerkt.

1. Persoonsgegevens

Als verwerkingsverantwoordelijken, verwerkt Solid Media gegevens die u haar vrijwillig verstrekt bij het maken van een afspraak online of offline, in het kader van een samenwerking die wordt aangaan, of gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de door Solid Media aangeboden diensten.

Meer bepaald kan Solid Media dus onder andere de volgende persoonsgegevens verwerken: naam, geboortedatum, e-mailadres, adres, telefoonnummer, bankgegevens.

Verder verzamelt Solid Media ook automatisch gegevens over het gebruik, toegang of interactie met haar website door middel van cookies (Google Analytics) en vergelijkbare technologieën, o.a. om het functioneren van de website te kunnen monitoren, of met het oog de detectie van fraude en/of veiligheidsinbreuken, door middel van IP-adressen en browser-gegevens.

Tenslotte kan Solid Media informatie over u ontvangen van andere bronnen, ook derden, zoals partners met wie ze gezamenlijk diensten aanbiedt of marketingactiviteiten uitvoert. Solid Media kan ook informatie over u ontvangen van hetzij social media platforms (META en Microsoft), bijvoorbeeld wanneer u op deze platforms met haar communiceert hetzij via de aankoop van Trendstop Lijsten met gegevens. Solid Media beschermt de gegevens die zij van derden krijgt of aankoopt op dezelfde manier als die in deze Privacyverklaring wordt beschreven.

2. Beveiliging en opslag

Solid Media neemt de verwerking van uw persoonsgegevens uiterst serieus en tracht de nodige technische en organisatorische maatregelen te voorzien om uw persoonsgegevens te beschermen en te helpen voorkomen dat diefstal, misbruik en onbevoegde toegang, verstrekking, wijziging en vernietiging van uw informatie kan plaatsvinden.

Solid Media controleert haar systemen aldus regelmatig op mogelijke veiligheidsrisico’s en aanvallen. Zij kan de veiligheid van door u verzonden gegevens echter niet garanderen. Indien er sprake zou zijn van een inbreuk zal hier snel op gereageerd worden en zullen de betrokken partijen op de hoogte worden gebracht. Solid Media kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor directe, indirecte, of gevolgschade, veroorzaakt door een foutief of onrechtmatig gebruik van de persoonsgegevens door een derde.

De verzamelde persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt in België, op de maatschappelijke zetel van Solid Media of bijkomende vestigingen, of bij externe dienstverleners, die eveneens in België of Europa zijn gevestigd. De verzamelde gegevens gaan enkel over een beveiligde verbinding vanuit de website naar de server.

Sommige gegevens worden door externe dienstverleners opgeslagen en verwerkt buiten de Europese Unie. Indien de gegevens bij externe dienstverleners staan, met servers buiten de Europese Economische Ruimte, gaat Solid Media ervanuit dat voor de verwerking van deze gegevens een gelijkwaardig beschermingsniveau als in de Europese Unie gehanteerd wordt. Hiervoor kan, voor zover nodig, bij de doorgifte van uw persoonsgegeven naar landen buiten de Europese Economische ruimte gebruik worden gemaakt van passende waarborgen zoals de standaard-contractsbepalingen met aanvullende waarborgen en van de adequaatheidsbesluiten.

Voor meer informatie hierover wordt naar de privacyverklaring van verwezen.

3. Toegang en transfer aan derden

Teneinde uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verleent Solid Media toegang aan haar aangestelden. Solid Media garandeert evenwel een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacyverklaring.

De door u verstrekte persoonsgegevens worden niet verkocht aan, noch gedeeld met derde partijen, behalve in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, de door Solid Media aangeboden diensten en/of wat betreft externe leveranciers, waaronder praktische tools, die diensten voor of met Solid Media uitvoeren zoals de verwerking van facturatiegegevens, tijdsregistratie, e-mailcommunicatie, administratie.

Solid Media deelt uw persoonsgegevens ook dan echter alleen als dat nodig is, zoals om de diensten te leveren die u hebt geautoriseerd, en alleen met partners die namens haar werken voor de doeleinden die in deze Privacyverklaring worden beschreven. In dat geval worden uw persoonsgegevens gedeeld met deze partners, maar alleen voor het uitvoeren van diensten namens en in opdracht van Solid Media.

Tenslotte, en enkel voor zover dit wettelijk vereist of strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de diensten of voor het beschermen van de rechten van Solid Media, of de rechten van aan haar gelieerde derden of haar klanten, verstrekt Solid Media uw persoonsgegevens aan wetshandhavingsinstanties, onderzoeksorganisaties, aan haar gelieerde ondernemingen of in gerechtelijke procedures, met inbegrip van (gerechtelijke) reorganisatie, faillissement of overdracht. Desgevallend zal altijd getracht worden om u, in de mate van het mogelijke, van een eventuele overdracht op voorhand te informeren.

4. Cookies

Door het gebruik van de website van Solid Media, kunnen cookies op de harde schijf van uw toestel geplaatst worden.

Als gebruiker van de website zal u gevraagd worden om uw toestemming te geven voor het laden van bepaalde cookies Dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar het cookiebeleid van Solid Media voor meer informatie. Het verder surfen op de website zal echter niet verhinderd worden, doch bij weigering zullen enkel functionele cookies geplaatst kunnen worden.

De website van Solid Media maakt tevens gebruik van marketing of advertentieplug-ins zoals onder andere META, Microsoft en Google Analytics. Door het plaatsen van deze plug-ins kunnen uw persoonsgegevens worden verzameld en doorgestuurd aan deze derde partijen. Conform artikel 26 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 24 mei 2016 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van persoonlijke gegevens, is Solid Media samen met deze derden verwerkingsverantwoordelijke. Voor de rechten en verplichtingen van iedere verwerkingsverantwoordelijke wordt verwezen naar de respectievelijke privacyverklaringen van deze platformen.

Voor meer informatie omtrent de gebruikte cookies, verwijst Solid Media u door naar haar Cookiebeleid, te raadplegen hier

5. Verwerkingsdoeleinden

a. Kandidaten, Klantenbeheer, leveranciersbeheer en administratie

De door Solid Media in haar hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke verzamelde persoonsgegevens worden gebruikt ten behoeve van haar diensten, het beheer en afhandelen van uw aanvraag of vraag tot informatie of in het kader van een samenwerking (uitvoering, facturatie, betaling…).

Zo worden persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer, het beheer van de kandidaten, leveranciersbeheer en administratie van het personeel.

b. Sociale media, nieuwsbrief en widgets

Andere persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op het toezenden van informatie over onder andere Solid Media zelf, nieuw aangeboden diensten en producten, relevante jobs, vacatures, jobaanbiedingen of uitnodigingen m.b.t. evenementen. Solid Media kan de gegevens eveneens gebruiken om u te informeren en contacteren omtrent marketing, aanbiedingen en advertenties. Afhankelijk van het type communicatie, kunnen we u contacteren via e-mail, telefoon, brief, Whatsapp en/of onze sociale mediakanalen.

In dit kader, gebruikt Solid Media tevens ook gegevens die uitsluitend op geautomatiseerde wijze werden verwerkt (zoals profiling), meer bepaald met het oog op het selecteren van relevante functieprofielen in het kader van welbepaalde vacatures en om deze vacatures te promoten via sociale media. De criteria die hiervoor gebruikt worden hebben betrekking op informatie die door u aan bijvoorbeeld het sociale media platform ter beschikking werden gesteld, zoals leeftijd, graad van opleiding, regio, interesses.

c. Cookies

Daarnaast worden ze eveneens gebruikt om u de toegang te garanderen tot de website en om de correcte functionaliteit van de website te waarborgen door u te (kunnen) informeren omtrent updates, nieuwe functionaliteiten, edm.

d. Contactformulier, pers en netwerk

Voorts kan Solid Media persoonsgegevens ook verwerken met het oog op het uitsturen van persberichten, het verwerken van het contactformulier op de website en het in kaart brengen, uitbreiden en contacteren van haar netwerk.

e. Beveiliging, beslechten van geschillen en nalevering wetgeving

Tenslotte wil Solid Media de nodige beveiliging en veiligheid bieden en kunnen de gegevens ook gebruikt worden in het kader van het beslechten van geschillen en om in overeenstemming te zijn met de wetgeving.

6. Rechtsgronden

De verzamelde persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1.a (toestemming), artikel 6.1.b (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst) en artikel 6.1.f (gerechtvaardigde belangen) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, bijvoorbeeld om uw aanvraag te registreren (klantenbeheer) een afspraak in te plannen, om de diensten en producten van Solid Media te analyseren/verbeteren, en u hieromtrent te informeren of voor administratieve, fraude opsporings- of juridische doeleinden.

Indien uw gegevens op basis van toestemming worden verwerkt, zorgen deze Privacyverklaring en het opt-in systeem dat wordt gehanteerd, ervoor dat u uw toestemming vrij, expliciet, ondubbelzinnig, actief en geïnformeerd kan geven.

7. Bewaarperiode

Afhankelijk van het verwerkingsdoeleinde, zullen de persoonsgegevens die werden verwerkt door Solid Media in haar hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke bewaard worden zolang als noodzakelijk voor de realisatie van de doelen waarvoor de gegevens worden verzameld en opdat Solid Media, onder andere, aan haar wettelijke en boekhoudkundige vereisten kan voldoen.

Na deze termijnen, zal Solid Media de gegevens onherroepelijk wissen.

Bij CaptainWork bewaren we zorgvuldig je persoonlijke gegevens en dit alleen voor de minimumperiode die nodig is om de in deze privacyverklaring toegelichte bedrijfsobjectieven te vervullen. Uitgezonderd wanneer een langere bewaartermijn wettelijk verplicht is. Informatie die niet persoonsgebonden is kan weliswaar zonder beperking in de tijd door ons worden bijgehouden in het kader van rapportage & bedrijfsvoering.

8. Rechten en klachten van de gebruiker

Als betrokkene heeft u te allen tijde recht op inzage van de door Solid Media als verwerkingsverantwoordelijke verwerkte persoonsgegevens en kan u ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, de gegevens laten overdragen, de verwerking ervan laten beperken of ze (onder omstandigheden) laten verwijderen.

Solid Media gebruikt geregeld gegevens die uitsluitend op geautomatiseerde wijze werden verwerkt (zoals profiling) zoals supra toegelicht, op basis van welbepaalde criteria. U kan zich hier ten alle tijden tegen verzetten.

Aangezien de verwerking van de persoonsgegevens mede plaatsvindt op basis van artikel 6.1.a (toestemming) heeft u bovendien steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken. Hou er evenwel rekening mee dat u niet langer relevante informatie zal ontvangen indien u geen toestemming geeft om bepaalde persoonsgegevens te verwerken.

U kan uw toestemming intrekken voor de advertenties, promoties en marketing naar u verstuurd per e-mail via de link onderaan elk van deze mails die u ontvangt.

Deze bovengenoemde rechten kan u uitoefenen, door Solid Media te informeren per e-mail aan info@captainwork.be. Op dit adres, kunt u Solid Media ook bereiken indien u nog een vraag of klacht heeft.

Een officiële klacht kan u indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, email: contact@apd-gba.be.

9. Wijzigingen privacyverklaring

Indien nodig, kan Solid Media deze Privacyverklaring aanpassen of updaten om veranderingen op de website of in haar werkwijze weer te geven. Als er wezenlijke wijzigingen zijn in de manier waarop Solid Media uw persoonsgegevens gebruikt of verwerkt, stelt zij u hiervan op de hoogte door een kennisgeving van de wijzigingen te plaatsen voordat deze van kracht worden of door u rechtstreeks een kennisgeving te sturen. Solid Media raadt u aan deze verklaring regelmatig opnieuw te lezen voor meer informatie over hoe zij uw informatie gebruikt en beschermt.

10. Contact

Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent deze Privacyverklaring of het Privacy-beleid van Solid Media, kunt u terecht bij info@captainwork.be en op https://www.captainwork.be/nl.

Genk, mei 2022

Blijf op de hoogte van CaptainWork

Ontvang het laatste nieuws over relevante jobs op jouw maat!

Ontvang het laatste nieuws via Whatsapp

Meld je aan en we sturen je via Whatsapp jobaanbiedingen op jouw maat!

Meld me aan